Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688/ +1 646 799 5789

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Covid 19 - Đăng ký về Việt Nam


Số lượng hồ sơ

Nếu Quý vị đi theo nhóm và có nhiều hồ sơ cần làm, vui lòng nhập số lượng hồ sơ vào ô bên dưới.