Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Hộ chiếu - Passport


Công dân Việt Nam định cư, làm việc hoặc học tập tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin cấp mới hoặc gia hạn hộ chiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới văn phòng lãnh sự, tại địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 428, New York, NY 10017.


1. Cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu:

- Dành cho những người chưa từng có hộ chiếu Việt Nam hoặc đã có nhưng hết hạn.


2. Cấp hộ chiếu Việt Nam do hư hỏng hoặc sắp hết hạn:

- Dành cho những người có hộ chiếu đã hư hỏng hoặc đã hết hạn.


3. Cấp hộ chiếu Việt Nam do thất lạc:

- Dành cho những người làm mất hộ chiếu.