Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Lịch nghỉ trong năm 2024 của Lãnh sự quán

01/27/2023, 12:40 PM


Monday 01/01/2024 (New Year’s Day)

Monday 15/01 (Martin Luther King)

Friday 09/02 & Monday 12/02 (Vietnamese New Year)

Monday 19/02 (President’s Day)

Friday 29/3 (Good Friday)

 Tuesday 30/4 (Public holiday)
 Wednesday 1/5 (International Workers' Day)

Monday 27/5 (Memorial Day)

Wednesday 19/6 (Juneteenth)

Thursday 4/7 (Independence Day)

Monday 2/9 (Labor Day)

Thursday 28/11 (Thanksgiving Day)

Wednesday 25/12 (Christmas Day)