Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Lịch nghỉ trong năm 2023 của Lãnh sự quán

01/27/2023, 12:40 PM


Monday (Martin Luther King) 16/1

Friday 20/1 & Monday 23/1 (Vietnamese New Year)

Monday 20/2 (President’s Day)

Friday 7/4 (Good Friday)

Monday 29/5 (Memorial Day)

Monday 19/6 (Juneteenth)

Tuesday 4/7 (Independence Day)

Monday 4/9 (Labor Day)

Thursday 23/11 (Thanksgiving Day)

Monday 25/12 (Christmas Day)

Monday 01/01/2024 (New Year’s Day)