Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Lịch nghỉ trong năm 2022 của Lãnh sự quán

12/21/2021, 05:04 PM- 17/01 Thứ Hai (Martin Luther King)
- 31/01 Thứ Hai (29 Tết)
- 1/02 Thứ Ba   (Tết 1/1)
- 2/02 Thứ Tư (Tết 2/1)
- 3/02 Thứ Năm (Tết 3/1)
- 4/02 Thứ Sáu (Tết 4/1)
- 21/2 Thứ Hai  (President’s Day)
- 15/4 Thứ Sáu (Good Friday)
- 30/5 Thứ Hai (Memorial day)
- 20/6 Thứ Hai (Juneteenth)
- 4/7 Thứ Hai (Independence day)
- 2/9 Thứ Sáu (Quốc khánh)
- 5/9 Thứ Hai (Labor day)
- 10/10 Thứ Hai (Columbus Day)
- 24/11 Thứ Năm (Thanksgiving)
- 25/11 Thứ Sáu (Black Friday) 
- 26/12 Thứ Hai